fbpx

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1   Voorwaarden: de algemene voorwaarden van I AM Academy B.V.
1.2   Diensten: alle door I AM Academy B.V. aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder standaard groepsgewijze trainingen, opleidingen, online leertrajecten, workshops en bijeenkomsten zoals vermeld op de website van I AM Academy B.V., waar deelnemers zich op individuele basis op kunnen inschrijven alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever door I AM Academy B.V. uitgevoerde werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van de opdracht, ook als deze niet nadrukkelijk door partijen zijn overeengekomen.
 1.3 Opdrachtnemer: I AM Academy B.V. gevestigd aan de Blokmakerstraat 30 1013 DH Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84506822.
 1.4 Opdrachtgever: een natuurlijk persoon die een product, dienst of service van de I AM Academy B.V. wil afnemen of heeft afgenomen en zelf (particulier) betaalt en/of het inschrijfformulier invult en aangeeft dat het een privé inschrijving is (deelnemer) en/of een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon (die al dan niet handelt vanuit een beroep of bedrijf) die een product, dienst of service van de I AM Academy B.V. wil afnemen of heeft afgenomen en aangeeft dat dit een zakelijke inschrijving is (klant).
 1.5  Partijen: I AM Academy B.V. en opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid 
 


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door I AM Academy B.V. aangeboden en geleverde diensten.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele andere inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door I AM Academy B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Naast I AM Academy B.V. kunnen alle personen en/of ondernemingen die bij de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever betrokken zijn een beroep doen op deze voorwaarden.
2.5 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest van’ deze voorwaarden.
2.7 Indien één of meer van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. I AM Academy B.V. en opdrachtgever treden alsdan in overleg om nieuwe bepaling(-en) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(-en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(-en).

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door middel van een inschrijving door de opdrachtnemer voor een opleiding, training, workshop of voor een andere dienst als genoemd in artikel 1.2 van deze voorwaarden dan wel door acceptatie van de offerte van I AM Academy B.V. door de opdrachtgever.
Voorts komt de overeenkomst tot stand indien I AM Academy B.V. een tussen partijen gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt dan wel indien I AM Academy B.V. haar werkzaamheden aanvangt volgens de opdrachtbevestiging.
3.2 Overeenkomsten en offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan I AM Academy B.V. verstrekte informatie. I AM Academy B.V. mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal haar aanbieding hierop baseren.
3.3 De door I AM Academy B.V. gedane offertes zijn vrijblijvend: offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. I AM Academy B.V. is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 De prijzen in de genoemde overeenkomsten en offertes zijn inclusief BTW, alle prijzen luiden in euro’s, tenzij anders aangegeven.
4.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
4.3 Indien de gefactureerde bedragen niet binnen 14 dagen na de factuurdatum op de rekening van I AM Academy B.V. zijn bijgeschreven is opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en is I AM Academy B.V. gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen alsook de buitengerechtelijke kosten conform de wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
4.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald is I AM Academy B.V. tevens gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.
4.5 Indien partijen overeenkomen dat een factuur door de opdrachtgever in termijnen kan worden voldaan dient het volledige bedrag te zijn voldaan voor het einde van de door I AM Academy B.V. geleverde dienst(-en), mits anders overeengekomen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst conform artikel 3 van deze voorwaarden houdt voor I AM Academy B.V. een inspanningsverplichting in en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting. I AM Academy B.V. is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
5.2 I AM Academy B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, te laten verrichten door derden.
5.3 I AM Academy B.V. behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden indien de in de overeenkomst beoogde trainer of coach door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.
5.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle (persoonlijke) gegevens, waarvan I AM Academy B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan I AM Academy B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan I AM Academy B.V. zijn verstrekt, heeft I AM Academy B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de klant/deelnemer in rekening te brengen.
5.5 I AM Academy B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat I AM Academy B.V. is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige (persoonlijke) gegevens.

Artikel 6. Duur overeenkomst

6.1 De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd en beide partijen alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.

Artikel 7. Wijzigingen overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. I AM Academy B.V. zal opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
7.3 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal I AM Academy B.V., in het geval dat een overeenkomst door partijen wordt gewijzigd of aangevuld, daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft, waarna opdrachtgever gehouden is om het gewijzigde honorarium te voldoen.

Artikel 8. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

8.1 I AM Academy B.V. heeft het recht om zonder opgave van reden een opleiding, training, workshop of andere door haar geleverde dienst te annuleren of de deelname van de opdrachtgever daaraan te weigeren dan wel om een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan I AM Academy B.V. betaalde bedrag.
8.2 Een opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na de inschrijving en het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht om deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training, opleiding of workshop via een website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding. De bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat de inschrijving door I AM Academy B.V. is bevestigd. Indien de opdrachtgever in deze periode de overeenkomst wil ontbinden geschiedt dit telefonisch of per e-mail naar: support@iamacademy.nl. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door I AM Academy B.V..
8.3 Opdrachtgever is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding, training of workshop tussentijds of met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in rekening gebrachte kosten blijven in dat geval door opdrachtgever verschuldigd en worden niet door I AM Academy B.V. gerestitueerd, tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, dit ter beoordeling van I AM Academy B.V..
8.4 Opdrachtgever is gerechtigd om het IAM Family abonnement maandelijks op te zeggen met in achtneming van 5 werkdagen voor de eerstvolgende incassodatum.

Artikel 9. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben gekregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien anders is hier door I AM Academy B.V. en opdrachtgever schriftelijk toestemming voor gegeven.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

I AM Academy B.V. behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- recht, die betrekking hebben op alle door I AM Academy B.V. verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, en niet uitsluitend, boeken, e-books, video’s, meditaties en software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van I AM Academy B.V. openbaar worden gemaakt en/of andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 I AM Academy B.V. zal de overeenkomst met de opdrachtgever naar beste vermogen en inzicht uitvoeren. I AM Academy B.V. zet zich in om de bijeenkomsten van de opleiding, training of workshop op een prettige en veilige manier te laten verlopen.
11.2 I AM Academy B.V. is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van I AM Academy B.V. in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirect schade waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten. I AM Academy B.V. is niet aansprakelijk voor zoekraken dan wel beschadiging van zaken indien dit niet aan opdrachtnemer toe te rekenen is.
11.3 Voor zover I AM Academy B.V. uit hoofde van het hiervoor in artikel 11 lid 2 bepaalde gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waarvoor I AM Academy B.V. verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van I AM Academy B.V. in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van I AM Academy B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
11.4 Indien opdrachtgever een opleiding, training of workshop bij I AM Academy B.V. volgt is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid. Bij opdrachtgevers in psychologische en/of psychiatrische behandeling of (ernstig) zieken vraagt I AM Academy B.V. eerst contact op te nemen via support@iamacademy.nl en/of direct met de trainer van de opleiding, training of workshop, om eventuele praktische problemen op te lossen en te overleggen of de opleiding, training of workshop geschikt is. Bij twijfel of indien er sprake is van een lopende psychologische of psychiatrische behandeling wordt opdrachtgever aangeraden om eerst contact op te nemen met de behandelend arts/psycholoog en het advies van de medicus/paramedicus leidend te laten zijn.
11.5  I AM Academy B.V. is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de coach. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en coach gezamenlijk doorbrengen als daarna.
11.6 I AM Academy besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en het technisch functioneren van de websites iamacademy.nl en community.iamacademy.nl. I AM Academy B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het leveren van technisch support.

Artikel 12. Overmacht 
 


12.1 Indien er sprake is van een situatie van overmacht aan de zijde van een van de partijen zal deze daarvan per omgaande mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens met elkaar in overleg treden over een redelijke oplossing.  

12.2 I AM Academy B.V. heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 

12.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld. 

12.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 13. Online cursus en E-learning

13.1 Ten behoeve van het volgen van een Online training (= een opleiding,  training of workshop die door I AM Academy B.V. aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan I AM Academy B.V. de opdrachtgever niet exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
13.2 De door I AM Academy B.V. aan de opdrachtgever verstrekte wachtwoord(-en) en/of gebruiker(-s)na(-a)m(-en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met I AM Academy B.V.
13.3 De in artikel 13 lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een Online opleiding, training, workshop of E- learning opleiding of training. De opdrachtgever zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De opdrachtgever is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in artikel 13 lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 14. Verwerking Persoonsgegevens
14.1 Door het aangaan van een overeenkomst met I AM Academy B.V. wordt aan I AM Academy B.V. toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal I AM Academy B.V. uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
14.2 De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat (persoonsgegevens die de opdrachtgever aan I AM Academy B.V. verstrekt, zoals (werk-)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van I AM Academy B.V.. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) opleidingen, trainingen en workshops materiaal en (elektronische) toezending van informatie over (online) opleidingen, trainingen en workshops en daaraan gerelateerde producten en diensten van I AM Academy B.V.. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons-)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar support@iamacademy.nl.
De opdrachtgever en I AM Academy B.V. zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor beide partijen geldende verplichtingen.
Raadpleeg het privacy beleid van I AM Academy B.V. voor meer specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens.
14.3 I AM Academy B.V. kan tijdens een opleiding, training of workshop foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden en geluidsopnames kan een opdrachtgever (deelnemer) staan. I AM Academy B.V. heeft het recht, na mondelinge, schriftelijke of elektronische (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, via e-mail) toestemming van de opdrachtgever, deze beelden en geluidsfragmenten te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Artikel 15. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens I AM Academy B.V., aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 16. Overige rechten I AM Academy B.V.

16.1 Om reden van kwaliteitsverbetering, behoudt I AM Academy B.V. zich het recht voor om programma’s van opleidingen, trainingen en workshops gedurende de overeenkomst te wijzigen.
16.2 I AM Academy B.V. heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen tot het moment dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen volgens artikel 3.1 van deze voorwaarden, druk-en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een BTW-verhoging) voorbehouden.
16.3 I AM Academy B.V. behoudt zich het recht om het door de opdrachtgever tijdens een opleiding, training of workshop geproduceerd (beeld-)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door I AM Academy B.V. aangeboden opleidingen of trainingen.

Artikel 17. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij I AM Academy B.V. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
17.2 I AM Academy B.V. werkt en streeft naar volmaaktheid. In alles wat we doen staat volmaaktheid centraal. Het kan natuurlijk zijn dat een opdrachtgever ergens ontevreden over is. Het indienen van klachten kan zowel schriftelijk als telefonisch of per e-mail: support@iamacademy.nl Wij streven naar spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen 14 kalenderdagen) en naar een oplossing die leidt tot vreugde en tevredenheid.
17.3 Indien een geschil niet in onderling overleg wordt opgelost kan het geschil door ieder van partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Laatste update: Amsterdam, 19 mei 2022

Pin It on Pinterest